p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

EkoMiasto

 

EkoMiasto – unikatowe, międzywydziałowe studia tylko w UŁ 

 

Drodzy Kandydaci na studia I stopnia,

Wydział BiOŚ UŁ wprowadził do swojej oferty dydaktycznej autorski kierunek studiów – EkoMiasto, czyli interdyscyplinarne studia na styku ekonomii, socjologii, ekologii oraz ochrony środowiska terenów zurbanizowanych.

  Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Połączenie sił obu wydziałów i utworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów, odpowiadającego na aktualne problemy cywilizacyjne umożliwia kształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju. Kierunek „EkoMiasto” stanowi innowacyjną i unikalna w skali kraju ofertę dydaktyczną. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie, m.in. pogarszającej się jakości powietrza, degradacji środowiska, kurczącym się obszarom zieleni, chorobom cywilizacyjnym, problemom komunikacyjnym, niedostatecznej partycypacji mieszkańców miast, czy niezadowalającej współpracy instytucji miejskich.

  Opis programu studiów

Studia na kierunku „EkoMiasto” obejmują 6 semestrów. Na pierwszych dwóch semestrach studenci uzyskają wiedzę podstawową w ramach 4 modułów (Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie oraz Człowiek w mieście). Na kolejnych dwóch semestrach wprowadzono moduły pozwalające zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta (Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring). Na dwóch ostatnich semestrach poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy) studenci będą jednocześnie pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe. W programie pojawią się m.in. przedmioty poświęcone ekonomii środowiska, konfliktom środowiskowym, wycenie środowiska, kształtowaniu krajobrazu miasta, marketingowi terytorialnemu, wpływowi miasta na zdrowie człowieka, komunikacji społecznej i negocjacjom, GIS, systemom zarządzania miastem, czy rewitalizacji przyrodniczej.

  Absolwent kierunku

Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach masowego komunikowania, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Dalsze kształcenie na studiach magisterskich można kontynuować m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

Do zobaczenia już wkrótce,

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Prodziekan ds. dydaktyki

oraz

dr  Natalia Ratajczyk

Pełnomocnik ds. kierunku Ekomiasto

 

 Załączniki:

ZałącznikWielkość
PDF icon Program studiów EkoMiasto 20201.56 MB