p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2014 roku

"Charakterystyka indukowanej kinetyną śmierci komórek kory pierwotnej korzeni siewek Vicia faba ssp. minor" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Anny Byczkowskiej (21 października 2014 r.)

"Osteopenia i osteoporoza – analiza występowania w ludzkich populacjach historycznych i współczesnych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Anny Spinek (7 października 2014 r.)

"Wpływ flawonoidów Scutellaria baicalensis Georgi na komórki prawidłowe i nowotworowe – interakcja z lekami przeciwnowotworowymi" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Joanny Bernasińskiej (22 września 2014 r.)

"Wyznaczenie stałych szybkości reakcji wysoko hydroksylowanego fulerenu C60(OH)36 z produktami radiolizy wody i określenie mechanizmu jego oddziaływania na erytrocyty człowieka" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Jacka Grębowskiego (16 września 2014 r.)

„Transportery glukozy GLUT1 i GLUT3 w komórkach nowotworowych tarczycy człowieka” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Pawła Jóźwiaka (16 września 2014 r.)

„Wpływ inhibitora DNA-zależnej kinazy białkowej NU74441 na przeżywalność komórek raka piersi narażonych na działanie czynników uszkadzających DNA” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Wojciecha Ciszewskiego (26 czerwca 2014 r.)

„Komórkowe i humoralne reakcje cytotoksyczne w zakażeniach Helicobacter pylori” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Karoliny Rudnickiej (10 czerwca 2014 r.)

„Egzogenna melatonina jako czynnik modyfikujący metabolizm kiełkujących nasion ogórka (Cucumis sativus var. Odys)” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej - mgr Marty Rakowiec (5 czerwca 2014 r.)

"Zróżnicowanie zasobów drewna w drzewostanach z udziałem jodły pospolitej Abies alba Mill. w regionie łódzkim" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pawickiej-Jóźwiak (13 maja 2014 r.)

"Ocena toksyczności dendrymerów wiologenowo-fosforowych oraz fosforowych wobec mysich komórek nerwowych linii N2a i mHippoE-18" -informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Łaźniewskiej (6 maja 2014 r.)

"RNases H and genome stability in Mycobacterium smegmatis"- informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aliny Minias (8 kwietnia 2014 r.)

„Znaczenie homeostazy żelaza w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Wysokińskiego (1kwietnia 2014 r.)

„Fenotyp komórki dendrytycznej w indukowanej prątkami M. bovis BCG synapsie immunologicznej z limfocytami w środowisku interleukiny 18” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szpakowskiego (18 marca 2014 r.)

„Wpływ ołowiu na wzrost i rozwój łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Reakcja na ołów komórek wierzchołkowej części korzenia” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Łucji Balcerzak (4 marca 2014 r.)

„Udział genów hTERT, AR i ERα w transformacji nowotworowej tkanek hormonozależnych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Laskowskiej (18 lutego 2014 r.)

„Aktywność biologiczna ekstraktów z liści wybranych roślin w odniesieniu do błon biologicznych i modeli lipidowych błon” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Cyboran (18 lutego 2014 r.)

mgr Michał Bijak - „Ocena antykoagulacyjnych właściwości związków polifenolowych z perspektywą ich wykorzystania w profilaktyce i leczeniu zakrzepic” (21 stycznia 2014 r.)

mgr Paulina Grzelak - „Różnorodność szaty roślinnej śródleśnych nisz źródliskowych na pograniczu niżu i wyżyn w Polsce środkowej” (14 stycznia 2014 r.)

mgr Anna Halladin-Dąbrowska - „Zmienność populacji Deschampsia caespitosa w zależności od sposobu użytkowania łąk” (14 stycznia 2014 r.)

mgr Magdalena Sadowska - „Wpływ ciągłych i frakcjonowanych dawek promieniowania laserowego średniej mocy na wybrane parametry błony erytrocytarnej” (14 stycznia 2014 r.)

mgr Małgorzata Siwińska - "Badania immunochemiczne części O-swoistej lipopolisacharydów i typowanie serologiczne szczepów Proteus penneri”

mgr Joanna Rywaniak - „Ocena wybranych markerów apoptozy w płytkach krwi w warunkach stresu oksydacyjnego"