p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2010 roku

 • mgr Mirosława Studzińska - „Wykrywanie i genotypowanie ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) na podstawie sekwencji genów UL55, UL144 i US28”
 • mgr Sylwia Suwara-Szmigielska - „Flora roślin naczyniowych małych miast zachodniej części województwa łódzkiego”
 • mgr Michał Grzelak - „Cyfrowe metody teledetekcyjne w waloryzacji przestrzeni przyrodniczej w aspekcie fitosocjologicznym, na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi i kompleksów leśnych w zlewniach wybranych rzek”
 • mgr Katarzyna Szczypa - „Charakterystyka szczepów Streptococcus pyogenes izolowanych z zakażeń na terenie Polski w latach 1996-2005”
 • mgr inż. Mariusz Hachułka - „Porosty (Lichenes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”
 • mgr Anna Jażdżewska - „Skorupiaki obunogie (Amphipoda, Crustacea) antarktycznego fiordu - różnorodność i klasyfikacja zgrupowań”
 • mgr Ewa Połeć - „Grzyby pasożytnicze roślin terenu miasta Łodzi”
 • mgr Marcin R. Naliwajski - „Metabolizm proliny i jego związek z późnymi markerami stresu oksydacyjnego oraz wybranymi parametrami metabolizmu azotu i węgla w procesie aklimatyzacji roślin do stresu solnego - badania invitro i in vivo”
 • mgr Paweł Szykuła - „Promienioczułość limfocytów krwi obwodowej człowieka pochodzących od osób zdrowych i chorych na nowotwory poddanych radioterapii”
 • mgr Michał Szewczyk - „Indukcja i inhibicja termotolerancji erytrocytów człowieka”
 • mgr Agnieszka Nagay - „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na niektóre parametry erytrocytów   i osocza ludzi zdrowych oraz z wybranymi jednostkami chorobowymi”
 • mgr Joanna Drzewińska -„Transkrypcyjna regulacja ekspresji genu DHCR24 kodującego białko seladynę 1”
 • mgr Magdalena Moryl - „Badania procesu powstawania i wrażliwości na czynniki antybakteryjne biofilmu Proteus mirabilis”
 • mgr Aleksandra Jabłońska - „Skąposzczety wodne (Oligochaeta aquatica) aglomeracji łódzkiej”
 • mgr Marcin Markowski - „Zmienność koncentracji metali ciężkich w piórach sikor bogatki Parus major i modrej Cyanistes caeruleus - znaczenie bioidykacyjne”
 • mgr Agnieszka Łuczak-Kadłubowska - „Analiza fenotypowa  i molekularna opornych na meticylinę szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń szpitalnych w Polsce w roku 2005”
 • mgr Mateusz Płóciennik - „Non-biting midges (Diptera, Nematocera) succession iz Żabieniec bog and palaeo-lake through the late Weichselian and Holocene”
 • mgr Jarosław Wawrzyniak - „Wieloletnia zmienność cech rozrodu sikory bogatki Parus major w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym”
 • mgr Agata Rucińska - „Ocena aktywności biologicznej 8-C-glukozydu genisteiny z Lupinus luteus w komórkach prawidłowych i nowotworowych”
 • mgr Mirosława Bańbura - „Zmienność rozmiarów jaj sikory modrej Cyanistes caeruleus: źródła i konsekwencje”
 • mgr Bogusław Szulc - „Okrzemki bentosowe w ocenie jakości wody środkowego odcinka rzeki Pilicy”