p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2007 roku

 • mgr Dorota Mańkowska - "Lasy zachodniego obrzeża Łodzi i ich znaczenie dla miasta"
 • mgr Joanna Zielińska-Tomaszewska - "Podwyższenie tolerancji siewek soczewicy (Lens culinaris Medic.) na jony miedzi. Rola związków fenolowych”
 • mgr Eliza Szczerkowska-Majchrzak - "Bentofauna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie”
 • mgr Joanna Skwarska - "Zmienność wskaźników kondycji piskląt sikory modrej Cyanistes caeruleus w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym”
 • mgr Dominik Kopeć - "Flora wodna i bagienna jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia doliny rzeki Czarnej Malenieckiej
 • mgr Karolina Bącela -"Strategie rozrodcze i pokarmowe wybranych gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda) występujących w Polsce”
 • mgr Radomir Jaskuła - "Różnorodność biologiczna i ekologia wieloszczetów (Annelida, Polychaeta) miękkiego dna fiordu Hornsund (Spitsbergen)”
 • mgr Michał Ponczek - "Zmiany aktywności koagulacyjnej fibrynogenu wywołane reaktywnymi formami azotu i tlenu”
 • mgr Elżbieta Walencka - "Ocena skuteczności działania naturalnych czynników przeciwbakteryjnych na biofilm gronkowców”
 • mgr Jan Czepas - "Nitroksydy jako przeciwutleniacze w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym"
 • mgr Zuzanna Gaj - "Glikoproteiny cytosolowe i jądrowe łagodnych i złośliwych nowotworów tarczycy”
 • mgr Agnieszka Czechowska - "Znaczenie inhibitora kinaz tyrozynowych STI571 w modulowaniu reakcji komórek BCR/ABL+ na uszkodzenia DNA”
 • mgr Natalia Ratajczyk - "Studium wartości przyrody jako podstawa programu zrównoważonego rozwoju w gminie”
 • mgr Edyta Kiedrzyńska - "Proces retencji związków biogennych oraz sedymentacji osadu wezbraniowego w dolinie Pilicy pod kątem redukcji eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego”
 • mgr Łukasz Głowacki - "Różnorodność ekologiczna na przykładzie ryb w rzekach nizinnych”
 • mgr Magdalena Nowakowska - "Zróżnicowanie sezonowe i środowiskowe potencjalnej bazy pokarmowej ptaków owadożernych: konsekwencje dla rozrodu sikor bogatki Parus major i modrej Parus caeruleus
 • mgr Agnieszka Bednarek - "Znaczenie procesu denitryfikacji w rekultywacji Sulejowskiego Zbiornika Zaporowego”
 • mgr Sebastian Grabowski - "Zastosowanie metod serologicznych w identyfikacji szczepów Proteus mirabilis i zakażeń Helicobacter pylori
 • mgr Danuta Pieniążek - "Wpływ pestycydów fosfonianowych na erytrocyty człowieka"
 • mgr Stella Bujak - "Badania właściwości antyoksydacyjnych nitroksydów w krwinkach czerwonych człowieka"
 • mgr Dominika Ślusarczyk - "Studium mikocenoligiczne zbiorowisk leśnych z udziałem buka w Polsce Środkowej"
 • mgr Agnieszka Przychodni - "Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania klimakterium u kobiet z terenu województwa świętokrzyskiego"
 • mgr Katarzyna Miłowska - "Działanie ultradźwięków na erytrocyty jądrzaste"
 • mgr Anna Traut-Seliga - "Problemy zachowania ekosystemów łąkowych metodą czynnej ochrony"
 • mgr Ksenia Matławska-Wąsowska - "Ocena cytotoksyczności, genotoksyczności oraz zdolności do indukcji apoptozy i nekrozy nowych kompleksów diaminadichloroplatyny(II) w prawidłowych i nowotworowych komórkach człowieka in vitro"
 • mgr Aneta Grębowska - "Rola lipopolisacharydu Helicobacter pylori w interakcjach tych bakterii z komórkami układu immunologicznego"