p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Doktoraty

Planowane obrony prac doktorskich:

Aktywność biologiczna pochodnych tiosemikarbazydu jako potencjalnych leków przeciwbakteryjnych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Strzelczyk (11 października 2016 r.)


 

 

 

Doktoraty zakończone w:

 

Recenzje i streszczenia doktoratów - nowy tryb

FORMA DOKUMENTOWANIA WNIOSKU O OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO - NOWE ZASADY

Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej:

  1. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu zawodowego licencjata, inżyniera  wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki (Komunikat MNSW z dn. 27.10.2011 r.);
  2. Proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora (ewentualnie także kopromotora) oraz dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego
  3. Wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
  4. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

  1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. Publikacja naukowa nie musi być związana tematycznie z rozprawą doktorską.

Rozprawa doktorska przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej i w formie papierowej.

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.