Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Ankietowa ocena zajęć

Jednym z elementów systemu jakości kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ jest ankietowa ocena zajęć dokonywana przez studentów. Ankiety są wypełniane przez studentów po zakończeniu każdego semestru (Zarządzenie nr 5 Rektora UŁ z dn. 29.10.2010 w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety oceniającej). Ankiety wypełniane są w formie papierowej oraz elektronicznie (w systemie USOS).
 
OCENA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Studenci mają możliwość oceny każdych zajęć, w których uczestniczyli (również tych prowadzonych przez wykładowców spoza Wydziału BiOŚ UŁ), poprzez wypełnienie ankiety w systemie USOS. Pomimo licznych zachęt, studenci korzystają z tej formy na tyle sporadycznie, że uzyskanie miarodajnych ocen jakości zajęć prowadzonych przez poszczególnych pracowników często nie jest możliwe. Ponieważ przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wykonywania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawianą przez studentów (§ 134 pkt. 2 Statutu UŁ), a zgodnie z przepisami prawa pracy ocena pracownika musi być oparta na wiarygodnych i obiektywnych danych, Władze Wydziału zadecydowały o równoczesnym kontynuowaniu oceny zajęć w formie tradycyjnej (papierowej), przy której uzyskanie miarodajnej liczby (min. 10) ankiet dla zajęć prowadzonych przez danego pracownika jest bardziej prawdopodobne. Niemniej, choć ankietyzacja prowadzona w formie elektronicznej dostarcza często nielicznych ankiet dla zajęć prowadzonych przez danego pracownika, to łączna ich liczba dla poszczególnych kierunków studiów jest znaczna. Dlatego wyniki ankietyzacji zajęć w formie elektronicznej są używane do obliczenia średnich ocen dla zajęć na poszczególnych kierunkach studiów.

 

OCENA W FORMIE TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ)

Ocenie w tej postaci podlega każda forma zajęć (oprócz wykładów monograficznych) na wszystkich rodzajach studiów oraz zajęcia każdego nauczyciela akademickiego. Grupa oceniająca powinna liczyć co najmniej 10 studentów. W tym celu, w przypadku ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w mniejszych grupach, ankiety mogą być wypełniane przez 2 grupy i analizowane łącznie. Ocena prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej jest dokonywana, jeśli nauczyciel akademicki przeprowadził z grupą oceniającą co najmniej 5 zajęć lub co najmniej 15 godzin zajęć. Nauczyciele akademiccy podlegają ocenie zajęć z 1 przedmiotu w roku akademickim (w semestrze zimowym albo semestrze letnim). Do oceny typowane są zajęcia metodą losowania z list przygotowanych przez Katedry/Zakłady. Losowanie zajęć do oceny prowadzą prodziekani i informują nauczycieli akademickich nie później niż na cztery tygodnie przed zakończeniem przez nich zajęć.

Studenci wypełniają ankiety w formie tradycyjnej na jednym z trzech ostatnich wykładów i ostatnich lub przedostatnich ćwiczeniach. Student może nie skorzystać z prawa do oceny zajęć. Prowadzący zajęcia nie mogą ingerować w wypełnianie ankiet. Studenci dokonują wyboru dwóch swoich przedstawicieli, którzy następnie zbierają wypełnione ankiety i w zaklejonej i podpisanej przez siebie kopercie, przekazują do Dziekanatu najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Analiza ankiet (w obydwu formach) jest przeprowadzana z zachowaniem tajności. Osoby bezpośrednio zainteresowane mogą dokonać sprawdzenia poprawności ich analizy. Szczegółowe wyniki ankiety, oprócz pracownika, otrzymuje Dziekan i Kierownik Katedry/Zakładu, których rolą jest bieżące monitorowanie jakości prowadzonych zajęć i reagowanie na treści zawarte w ankietach. Ponadto, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia analizuje statystyki wyliczane na podstawie ankiet dla poszczególnych kierunków studiów. Statystyki te są również prezentowane Radzie Wydziału BiOŚ UŁ. Decyzją Rady Wydziału BiOŚ UŁ wprowadzono także wymóg przeprowadzania przez Kierowników Katedr/Zakładów jeden raz w semestrze hospitacji zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich, których zajęcia zostały ocenione w ankietach studentów w którymkolwiek z dwóch ostatnich semestrów poniżej 3,5 (wraz z przedłożeniem notatki z hospitacji Dziekanowi, która jest dołączana do dokumentacji oceny okresowej pracownika). Władze Wydziału od wielu lat starają się również motywować pracowników do podnoszenia jakości prowadzonych zajęć poprzez przedstawianie Radzie Wydziału rankingu osób prowadzących zajęcia, które uzyskały najwyższe oceny.